GDPR

Informační povinnost pro klienty a obchodní partnery

Totožnost správce:

Firma: INTECO CZ s.r.o.

Hradební 12, Trutnov IČO: 62029029

Email: inteco@inteco.cz Telefon: +420 499 815 304

Při sběru, uchovávání a zpracování osobních údajů uplatňujeme takové postupy a mechanismy zabezpečení, které minimalizují možnost jejich zneužití, protože zabezpečení a ochrana osobních údajů jsou našimi klíčovými prioritami. Přístup k osobním údajům našich klientů mají jen vybrané skupiny zaměstnanců a spolehlivých spolupracovníků se smluvně danou povinností mlčenlivosti. Naše firma jako správce osobních údajů využívá pouze ty zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky ochrany osobních údajů a aby byla zajištěna ochrana práv subjektu údajů.

Osobní údaje osob mohou být poskytnuty orgánům veřejné správy a dalším subjektům v souvislosti s plněním zákonem stanovených práv a povinností správce, poskytovatelům údržby informačního systému správce, jakož i soukromým právním subjektům podle pokynů a potřeb subjektu údajů.

Mezi další příjemce Vašich údajů patří smluvní partneři, se kterými máme uzavřenou zpracovatelskou smlouvu dle příslušné legislativy. Mlčenlivost o zpřístupněných osobních údajích je zaručena.

Chceme být důvěryhodným a transparentním partnerem a proto s osobními údaji neobchodujeme. Osobní údaje do třetích zemí nepředáváme. Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, které o Vás zpracováváme.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů: https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276

V naší firmě jsme vůči Vám otevření, a proto chceme, abyste věděli, jak Vaše osobní údaje zpracováváme a k jakým účelům je využíváme. Údaje, které budeme na základě našeho smluvního vztahu zpracovávat, zahrnují jméno a příjmení, kontaktní adresa, kontaktní údaje (telefonní číslo, dále e-mailová adresa), u OSVČ DIČ. Jde o údaje získané přímo od vás :

  1. osobní,

  2. písemnou,

  3. telefonickou,

  4. elektronickou

formou za účelem poskytování našich služeb včetně ponechání v naší databázi klientů na dobu 20 let. Souhlas s uchováním v databázi po ukončení našeho smluvního obchodního vztahu můžete kdykoli bezplatně vzít zpět kontaktováním výše uvedeného správce.

Tyto informace Vám poskytujeme v souladu s ochranou osobních údajů ode dne 25.5.2018, kdy vstupuje v účinnost nové Nařízení EU pro zpracování osobních údajů (GDPR). Udělení tohoto souhlasu nemá vliv na dosavadní zpracování osobních údajů nebo souhlas, který jsme od Vás případně získali již dříve. Souhlas je dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat. Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu využívání našich služeb, nebo dokud jej neodvoláte.

Osobní údaje budou vymazány bez zbytečného odkladu po naplnění účelu, pro který byly tyto údaje zpracovány, nebo bez zbytečného odkladu po odvolání souhlasu subjektem údajů.